Nye nasjonale tiltak fra 9.des

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.
 • Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.
 • Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Arrangementer og sammenkomster
  • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
  • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer innendørs. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
  • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige innendørs arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
  • Maksimalt 50 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Skjenkestopp klokken 24:00 på innendørs arrangementer med skjenkebevilling.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

 

Ålesund Kommune forlenger coronatiltak til 28.mai 2021

Tysdag 18. mai har kommunane Ålesund, Sula og Giske valt å vidareføre delar av den lokale forskrifta. Det blir nokre lette med opning av mellom anna treningssenter, badeland, kino og arrangement. Det blir framleis påbod om heimekontor, skjenkestopp av alkohol og påbod om munnbind.

Kriseleiingane i kommunane har tysdag 18. mai hatt møte og vedtatt ei ny lokal forskrift. Forskrifta er noko endra i forhold til den tidlegare forskrifta, og har fleire lette:

No får mellom anna treningssenter, aktivitetsparkar/badeland, kulturhus og kino opne igjen. For studentar betyr endringa at dei kan nytte campus fullt ut. Det blir tillate med arrangement igjen, men med redusert tal på folk som kan delta i forhold til den nasjonale covid-19 forskrifta. (Sjå i forskrifta).

Gjelder fra midnatt 18. mai og fram til midnatt 28.mai 2021

Trykk på link nedanfor for å lese meir

​​​​​​​Ålesund, Sula og Giske med nokre lette i koronatiltaka – Ålesund kommune (alesund.kommune.no)

Siste coronanytt fra kommuna

Med bakgrunn i den lokale smittesituasjonen, har kommunene Giske, Sula og Ålesund i dag vedteke å innføre ny lokal forskrift med tiltak for å førebygge ytterlegare koronasmitte.

Forskrifta gjeld frå i kveld mandag 26.4.21 kl. 24.00 og fram til søndag 9.5.21 kl. 24.00.

 

Forskrifta med grunngjeving finn du her:

 

https://alesund.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/alesund-sula-og-giske-innforer-ny-lokal-forskrift-fra-midnatt-26-april.18200.aspx

 

Ei lita oppsummering av noko av det som kjem fram av forskrifta:

 • Det er plikt til å bruke munnbind, men ikkje under sjølve utøvinga av den fysiske aktiviteten.
 • Svømmehallar stenger for publikum (skolesvømming og organisert trening for barn og unge under 20 år kan halde fram).
 • Idrettshallar skal berre ha ope for kroppsøving i skulen, trening for barn og unge under 20 år, ikkje for vaksentrening og heller ikkje for arrangement.
 • Det kan ikkje avviklast utandørs treningskampar i fotball for andre enn lag i dei to øvste divisjonane for kvinner og menn.
 • Kulturhus skal ikkje ha arrangement.
 • Ung i Ålesund kan ha aktivitet som før for barn og unge under 20 år.

 

Det er verd å merke seg at ei forskrift er å rekne som ei lov, og at forsetteleg eller grov aktlaus overtreding av reglane i denne forskrifta, kan straffast i samsvar med smittevernloven § 8-1.

 

 

Utanom forskrifta, tilrår kommunen dette:

 • Maks to gjestar på besøk heime per dag.
 • Maks 10 nærkontakter i løpet av ei veke, utanom klasse og arbeidskolleger.
 • Hald minst to meter avstand til andre.  
 • Handle lokalt, og kun oppsøke kjøpesenter når det er naudsynt.
 • Unngå unødige reiser.

 

Elles vert nettsidene til kommunen; alesund.kommune.no  jamnleg oppdatert med dei nye reglane.  

Innkalling til Årsmøte 2021

Foreininga Eidet Kulturhall har årsmøte 08.Mars kl 20.15 ( mrk tidspunkt)

Sakliste:

 1. Åpning og konstituering

Val av møteleiar

Val av referent

Val av 2 delegater til å underskrive protokoll

 • Årsmelding for 2020
 • Rekneskap for 2020

Revisor beretning

 • Fastsette medlemskap
 • Budsjett 2021
 • Innkomne forslag
 • Handlingsplan med retningslinjer for drift
 • Gjennomgang av vedtekter og vedta nye
 • Val av leiar, styremedlemmer, valnemd og revisor

Forslag til saker må sendast inn seinast 20. Februar til Styreleiar Kathrine Beite på e-post: kathrine.beite@outlook.com

Velkomne

Helsing

Styret

Utleige av idrettshallar

Idrettshallane opner igjen for fritidsaktivitet for barn og unge frå 19. januar kl. 16.30. Det er likevel ikkje høve til å gjennomføre kampar, cupar og idrettsstemne. Garderober og dusjar skal ikkje nyttast.  

Idrettshallane er opne for kroppsøving på dagtid, kroppsøving i skolen skal skje i kohortar. 

Retningslinjene gjeld leigetakar sitt ansvar ved bruk av tribune, kafè/kantine, kjøkken i samband med arrangement i idrettshallane. 

Leigetakar/arrangør skal avgrense bruken av anlegget sitt areal mest mogleg, og slik at arealet som ikkje skal brukast vert markert med sperreband eller liknande. Reinhaldspersonalet sett fram egna, og nok utsyr.

Leigetakars ansvar ved bruk av tribune og tilkomst til tribune:

 • Fjerne avfall og løst smuss på benker/seter og golv.
 • Søl og kliss skal fjernast med papir, så skal ein tørke med klut/mopp.
 • Benker vert moppa og berøringspunkt på stolar (kant på seterygg) reingjerast med klut.
 • Reingjer berøringspunkter som rekkverk/handlist, dørhandtak, brytarar med klut.
 • Avfallsbøtter vert tømt.
 • Golva vert moppa.

Da det ikke er anledning til å avvikle kamper, cuper, idrettsstevner mv. i idrettshallene, er det heller ikke anledning til å benytte kiosk/kjøkken/kafè eller kantine.

Eidet Kulturhall åpner igjen

Ålesund kommune følger dei nye nasjonale reglane frå regjeringa, som kom i dag, 18. januar.

 

Med bakgrunn i regjeringa sitt vedtak om å løyse på det strenge aktivitetsregimet vi har hatt etter nyttår, er det no ei glede å kunne informere om at Ålesund kommune sine idrettshallar åpnar for treningsaktivitet for barn- og unge opp til 20 år, frå og med i morgon tysdag 19. januar kl. 1630.

 

Det er likevel ikkje høve til å gjennomføre kampar, cupar og idrettsstemne.

 

Garderober og dusjar skal ikkje nyttast.  Her køyrer vi same retningslinjene som vi hadde før jul.